REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI GAMINGOWEJ

I. Postanowienia Ogólne
1. Uczestnictwo w turniej jest nieodpłatne.
2. Rejestracja drużyn na turnieje drużynowe odbywa się od dnia 16 listopada od godz. 0:01 do dnia 29 listopada do godz. 11:59 za pomocą formularz dostępnego na www.klubmlodychliderow.pl/szkolna-liga-gamingowa
3. Organizatorem „Szkolnej Ligi Gamingowej” jest Fundacja Klub Młodych Liderów.
4. Przystępując do rozgrywek gracz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w ogólnym regulaminie turnieju oraz regulaminie niniejszym.
5. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą zostać wykluczone z turnieju i pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.
6. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są wiążące i ostateczne.
7. Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.
8. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
9. Regulamin może ulec zmianie przed turniejem, a także podczas turnieju i może zostać zmieniony tylko przez Organizatorów.
10. Uczestnik ma obowiązek zaopatrzenia się we własny sprzęt.
11. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.
12. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in. doprowadzenie do przerwania gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.
13. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu.
14. Turniej odbywa się w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 21:00 z możliwymi wyjątkami, na które drużyny występujące w turnieju muszą wyrazić zgodę.
15. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Jedna szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie dowolną liczbę zespołów. W przypadku braku miejsc – dopuszczać będziemy te, które zgłosiły się pierwsze.
16. Udział w turnieju jest bezpłatny dla drużyn składających się z zawodników pochodzących z jednej szkoły i reprezentujących ją w ramach rozgrywek. Uczestnictwo w turnieju innych drużyn obarczone jest opłatą wysokości 1000zł/zespół, która płatna będzie przelewem na konto Fundacji KML na podstawie rachunku/faktury wystawionej na kapitana zespołu.

II. Przebieg turnieju League of Legends 5vs5

1. Rozgrywki zostają przeprowadzone systemem 5vs5 (5 osób w drużynie)
2. Dopuszczalna ilość graczy to 6 zawodników
• 5 zawodników głównych
• 1 zawodnik rezerwowy
3. Maksymalna ilość drużyn to 64
4. Mecze grupowe drabinkowe rozgrywane są systemem BO1 (jedna mapa), każdy z każdym. Podział na grupy i ilość drużyn w każdej z nich zostanie opracowana po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i jest zależna od liczby drużyn w rozgrywkach.
5. Mecze poza grupowe rozgrywane są systemem BO3, a przegrany odpada.
6. Mecz finałowy i mecz o 3 miejsce rozgrywane będą systemem BO5
7. Mecze rozgrywane są na serwerze EU Nordic&East.
8. Mecze powinny być rozgrywane w trybie Tournament Draft, Draft’s Pick, na mapie Summoner’s Rift.
9. Każda drużyna ma 5 banów, podawane naprzemiennie, po jednym.
10. Gracze mogą wybierać tylko bohaterów których odblokowali lub którzy są obecnie dostępni poprzez rotacje bohaterów z minimalną ilością 16 charakterów
11. O wyborze strony (Góra / Dół ) decyduje organizator.
12. Na mecz musi zjawić się 5 zawodników , inna ilość jest nie dopuszczana do gry. Wyjątkiem może być zezwolenie przeciwnej drużyny na rozegranie meczu.
13. Jeżeli drużyny nie dojdą do porozumienia to gracze z osłabionym składem zostaną obciążeni walkowerem dla drużyny przeciwnej.
14. Gracze mogą należeć tylko do jednej drużyny.
15. Bez względu na fazę turnieju każda drużyna ma po 1 pauzie na mapę – nie może ona trwać dłużej niż 5 min.
16. Pauzę można wykorzystać w każdym momencie gry.
17. W przypadku nie pojawienia się przeciwnej drużyny na meczu wygrywa drużyna która pojawiła się na meczu o wskazanej porze.
18. W sprawach nieokreślonych przez regulamin decyzję podejmują organizatorzy.
19. Każda drużyna musi wybrać i zgłosić do Organizatora kapitana drużyny, który będzie odpowiadał za kontakt z Organizatorem.
20. Nazwa drużyny oraz nicki zawodników nie mogą być obraźliwe, wulgarne lub naruszać zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji wyżej wymienionych nazw.
21. Skład teamu szkolnego muszą stanowić zawodnicy wyłącznie z jednej szkoły.
22. Harmonogram rozgrywek zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie www.klubmlodychliderow.pl/szkola-liga-gamingowa
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza w wyjątkowych okolicznościach, jednak poinformuje o tym fakcie drużyny nie później niż 24 godziny przed planowym rozpoczęciem spotkania.
24. Każda drużyna jednorazowo ma prawo do zmiany terminu swojego meczu nie później niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem spotkania.
25. Organizator zapewnia w trakcie trwania meczu dostęp do serwera Discord, w celu komunikacji graczy między sobą w drużynie. Zachęcamy do korzystania z udostępnionego przez nas serwera w celu ułatwienia komunikacji między drużynami a Organizatorem.

III. Przebieg turnieju Piłkarzyki
Będzie opublikowany na stronie www.klubmlodychliderow.pl/szkola-liga-gamingowa w zależności od liczby zgłoszeń.

IV. Przebieg turnieju literki
Będzie opublikowany na stronie www.klubmlodychliderow.pl/szkola-liga-gamingowa w zależności od liczby zgłoszeń.

V. Nagrody
1. Nagrody przyznawane są za miejsca 1-3.
2. Nagrody są zapewnione dla pięciu zawodników tworzących podstawowy skład teamu.
3. Nagrody zostaną wysłane na adres kapitana drużyny lub przekazane osobiście jeśli będzie taka możliwość.
4. Nagrody nie podlegają wymianie.
5. Organizator ma 60 dni na dostarczenie nagród zwycięskim drużynom.
7. Wartość nagród zależy od sponsorów. Ich docelowa wartość to 6 000zł.
8. Do puli nagród zaliczają się nagrody rzeczowe, takie jak: myszki, klawiatury, fotele itp.
9. W turnieju przyznana zostanie nagroda specjalna (o wartości około 200-400zł) dla zawodnika, który wykaże się najlepszym zagraniem w czasie rozgrywek.
10. Aby zgłosić zawodnika do tej nagrody należy wysłać fragment filmu dobrej jakości z jego zagraniem, a także podać termin meczu, z którego pochodzi nagranie.
11. Nagroda specjalna przyznawana będzie we współpracy z komisją ekspertów składających się z członków KML, komentatorów, a także przy udziale publiczności turnieju (głosowanie online).